Фантазмагорија - Уметноста на Смиле Цветановски

   (0 Оценувања)
Достапност :
 Има на залиха

Категорија : Книги
  Подкатегорија : Монографии

Производител : Стрип Квадрат ДОО

„Фантазмагорија“ е логично про­дол­же­ние на потврдениот и зацртан квалитет од кој Цветановски не отстапува. Но, таа не е само уште една креација во бо­га­та­та низа негови дела, туку ја има до­да­дената вредност да биде досегашно зао­кру­­жу­­ва­ње на истата таа низа – приказ на целокуп­ни­от сликарски опус на овој наш истакнат автор. Поместувајќи го во неа со години ставаниот на хартија ин­те­рен надреален свет на Цветановски, неј­зи­ни­те страници се вистински де­ли­ка­тес за уметничките сладокусци и свое­ви­ден портал кон еден богат ду­хо­вен жи­вот и неверојатна има­ги­на­тив­ност. А, како таква, и со илустрации­те но и со текстот, таа претставува зна­ча­ен книжен портрет, белешка за не­го­­во­­то тво­рештво и биографија за про­фе­­си­онал­ниот живот на еден од на­шите нај­добри визуелни уметници.  

2.000 ден.

Опис

„Фантазмагорија“ е логично про­дол­же­ние на потврдениот и зацртан квалитет од кој Цветановски не отстапува. Но, таа не е само уште една креација во бо­га­та­та низа негови дела, туку ја има до­да­дената вредност да биде досегашно зао­кру­­жу­­ва­ње на истата таа низа – приказ на целокуп­ни­от сликарски опус на овој наш истакнат автор. Поместувајќи го во неа со години ставаниот на хартија ин­те­рен надреален свет на Цветановски, неј­зи­ни­те страници се вистински де­ли­ка­тес за уметничките сладокусци и свое­ви­ден портал кон еден богат ду­хо­вен жи­вот и неверојатна има­ги­на­тив­ност. А, како таква, и со илустрации­те но и со текстот, таа претставува зна­ча­ен книжен портрет, белешка за не­го­­во­­то тво­рештво и биографија за про­фе­­си­онал­ниот живот на еден од на­шите нај­добри визуелни уметници. 

Phantasmagoria is a logical sequel to the proven and established quality from which Cvetanovski has never departed. This book, however, is not a mere addition in the course of his fruitful artistic work, but it brings added value by rounding off this work – it provides a digest of this prominent author’s entire artistic oeuvre. Presenting Cvetanovski’s inner surreal world that he has been transposing on paper for years, these pages offer themselves as a true delicacy to art connoisseurs and a kind of portal to the author’s rich spiritual life and remarkable imagination. As such, the book is an important literary portrait, both with its illustrations and its text; it stands as an account of Cvetanovski’s work and a biography of the professional life of one of our finest visual artists.

 

Оценки од корисници

Оценете го продуктот

Карактеристики

Смиле Цветановски
ФАНТАЗМАГОРИЈА
Уметноста на Смиле Цветановски
30 години уметност

Издавач
СТРИП КВАДРАТ ДОО

Уредник
Никола Темков

Дизајн
Смиле Цветановски и 
Стрип Квадрат

Текстови
Александар Станковски, Гоце Дртковски, Марко Стојановиќ, Александар Стеванов 

Јазична редакција
Андреј Јованчевски

0 ден.
0